Przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce nareszcie musiały zabrać się za inwestycje. W pierwszym półroczu bieżącego roku te zatrudniające co najmniej pięćdziesiąt osób wydały blisko 65 miliardów złotych, czyli o blisko 20 procent więcej niż w ubiegłym roku, który cechował się rekordową koniunkturą gospodarczą.

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku przedsiębiorstwa niefinansowe zatrudniające przynajmniej 50 osób, znacząco zwiększyły swoje inwestycje. W skali roku jest to wzrost o blisko 20 proc., natomiast w cenach stałych są to nakłady wyższe o 19 proc. w stosunku do poprzedniego roku, kiedy rosły w rocznym tempie 10 proc.

Zwiększenie inwestycji polskich firm związane było głównie z nakładami na budynki i budowle (wzrost o 23,6 proc.), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3 proc.) oraz na środki transportu (wzrost o 32,3 proc.). Największe wzrosty widoczne są w transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 28 proc.).

Na podstawie: money.pl.