charakter_nacjonalistyBardzo często słyszymy, słowa patriotyzm i nacjonalizm stosowane w sposób zamienny. Wielu ludzi myli je i traktuje w sposób tożsamy. Jednak między patriotyzmem a nacjonalizmem istnieje bardzo duża różnica.

Warto zdefiniować czym jest sam charakter człowieka. Najprościej możemy go określić jako sumę dyspozycji duchowych. Charakter to piętno, cecha, wizerunek lub właściwość. Zespół cech wyróżniających danego człowieka. W psychologii charakter określa się jako zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Pojęcie utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością.

My jako ludzie posiadamy swoje ciało, sferę fizyczną, oraz wielką sferę niematerialną, duchową, która właśnie świadczy o człowieczeństwie. Ciało człowieka bardzo łatwo możemy poznać na podstawie zmysłów, możemy go widzieć, dotykać, słuchać. Charakter człowieka jest bardzo ciężki do rozpoznania i nie bez powodu często mówi się, że można znać człowieka wiele lat, a nie wiedzieć jaki naprawdę jest.

Człowiek rodzi się bez wyrobionego światopoglądu . Jest osobą, którą można bardzo łatwo urobić. Rodzimy się w danej grupie społecznej, narodzie. Jednostka zaczyna z biegiem czasu przyjmować styl grupy, w której funkcjonuje. Bardzo mała szansa jest, żeby jednostka była inna od grupy społecznej w której funkcjonuje, jednak zdarzają się wyjątki.

Czym jest ideologia grupy? Jest to inaczej typ kulturowy, czyli światopogląd, który wspólny jest dla wszystkich członków. Ideologia grupy to odpowiedź na wszystkie nurtujące człowieka pytania, przede wszystkim kim naprawdę jest człowiek, po co żyje oraz jakie jest jego miejsce we wszechświecie. Podstawową częścią każdego światopoglądu jest  wartość najwyższa. Istota światopoglądu opiera się na stosunku do danego absolutu, czyli wartości najwyższej. Zatem zachowanie mniej lub bardziej świadome człowieka jest afektem wyznawanego przez niego światopoglądu. Człowiek dzięki niemu jest zdolny do nawet największych wyrzeczeń w imię wyznawanej przez siebie idei.

Czym różni się patriota od nacjonalisty?  Patriotyzm to postawa charakteryzująca się miłością do ojczyzny, patriota często przedkłada swój własny interes dla kraju. W pewnym momencie patriota jest wstanie poświęcić swoje życie dla ojczyzny.

Nacjonalizm to postawa polityczna i społeczna, uznająca dobro swojego narodu za cel nadrzędny, zatem nacjonalista dobro swojego kraju traktuje jako najważniejsze ze wszystkich. Nacjonalista w przeciwieństwie do patrioty nie darzy swojego kraju tylko zwykłym uczuciem, ale już konkretnie działa dla dobra swojego narodu. Nacjonalista cechuje się posiadaniem fanatyzmu. Samo pojęcie można zdefiniować jako stałą gotowość do psychiczną oraz fizyczną do intensywnego, natężonego realizowania swoich ideałów. Zatem nacjonalista jest osobą gotową do walki dla dobra swojej Ojczyzny. Fanatykiem nie może stać się osoba bez żadnego większego światopoglądu oraz pusta ideowo. Taką osobą może stać się osoba, która dobrze wie czego chce, oraz ma odwagę aby walczyć dla swoich ideałów, oraz jest zdeterminowana żeby osiągnąć swoje konkretne cele.

O tym czy człowiek będzie fanatykiem czy też ideowym bezpłciowcem decyduje przede wszystkim grupa, w której osoba się kształtuje. Działanie grupy może być bardzo różne zarówno w sferze religijnej, moralności, etyce, nauce,  słowie, w sposobie wychowania itd.  Całokształt życia człowieka pokazuje ideologię grupy, w której funkcjonował.

Niestety, przeciętny Polak to osoba bierna. Woli przyglądać się na to, co dzieje się w kraju, niż brać w tym czynnie udział i tworzyć nową rzeczywistość. Może nawet darzyć swoją Ojczyznę wielka miłością jednak w walce  bezpośredniej będzie bał się bezpośredniej konfrontacji z wrogiem. Są jednak ludzie, którzy  nie boją się spojrzeć bezpośrednio w oczy rzeczywistości i walczyć z nią każdego dnia. Takimi osobami są właśnie nacjonaliści.

Nacjonalista nigdy nie będzie siedzieć bezradnie i patrzeć na to, co dzieje się w jego kraju, tylko czynnie walczyć dla jego dobra. Nawet w momentach słabości będzie cechować się niezwykłą upartością, odwagą, determinacją w swoich działaniach.

Nacjonalista jest człowiekiem czynu, a jego zachowania wszystkie ukierunkowane są dla dobra Ojczyzny i dla jej chwały, nie tylko dla swojego pokolenia ale tych przyszłych. To dla ich dobra i lepszego jutra warto walczyć już dzisiaj. Pamiętajmy, przyszłość tworzymy już dziś i od tego, co ukształtujemy teraz będzie zależeć przyszłość Narodu.

Monika D.