Gabinet premiera Mateusza Morawieckiego przyjął dzisiaj „Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030”. Do jego głównych założeń należą walka z dyskryminacją mniejszości seksualnych i narodowych oraz z „mową nienawiści”. Rządzący zamierzają w tym celu między innymi wdrożyć przepisy przyjęte wcześniej przez Unię Europejską.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia w swoim komunikacie, że „głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce”. Jej podstawowym zadaniem ma być „oddziaływanie na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania”.

Z tego powodu rząd zamierza dokonać między innymi przeglądu ustawy z 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, aby jej założenia zostały rzeczywiście wdrożone w życie.

Będzie to oznaczało walkę rządzących z „naruszaniem zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną:. Poza tym gabinet Morawieckiego zamierza uświadamiać społeczeństwo choćby poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W przypadku rynku pracy będziemy mieć do czynienia ze „wspieraniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” i „promowaniem kobiet na stanowiskach kierowniczych”.

Szkoły mają natomiast wspomagać „rozwijanie pozytywnych relacji, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowanie godności wszystkich osób i ich różnorodności”.

„Budowanie świadomości” wśród polskiego społeczeństwa będzie się z kolei odbywać poprzez kampanie społeczne. Ich podstawowym celem ma być „przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji”.

To nie koniec. Dodatkowo rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy zobowiązał się do skuteczniejszego ścigania przestępstw związanych z „mową nienawiści”. Zresztą jej zwalczanie ma odbywać się także poprzez „promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji”.

Na podstawie: gov.pl, wnp.pl.

Zobacz również: