wolnica-1maja-petersburgChociaż rosyjski ruch Wolnica w wyniku represji ze strony władz zakończył działalność w dotychczasowej formie, przegrupowując aktualnie swoje szeregi, jeden z naszych korespondentów zdecydował się przetłumaczyć na język polski manifest tego ruchu odnoszący się do sfery stosunków narodowych. Zarówno redakcja Autonom.pl, jak i sam autor tłumaczenia nie zgadzają się ze wszystkimi zawartymi w nim stwierdzeniami (z polskiej perspektywy wiele przedstawionych przez Wolnicę wątków wydaje się być dość „egzotycznych”), jednak warto przedstawić polskim nacjonalistom ujęcie problemów takich jak szowinizm, imperializm, globalizm, czy kapitalizm w manifeście jednego z bardziej wyrazistych ugrupowań na wschodzie Europy.

***

Stanowisko Wolnicy w sferze stosunków narodowych

1. Prawo do samostanowienia i swobodnego rozwoju dla każdego narodu, biorąc pod uwagę historię i skład etniczny zamieszkiwanego obecnie terytorium, a nie aktualny administracyjny podział państw.

Jak ogłosiliśmy wcześniej w naszym Manifeście: „Wolność jednego narodu wymaga w tym samym czasie wyzwolenia innych narodów, a zatem międzynarodowej solidarności w obrębie klasowej i narodowo-wyzwoleńczej walki. Prawdziwa współpraca międzynarodowa jest możliwa jedynie w warunkach realizacji równego prawa narodów do samostanowienia i zdolności każdego narodu do stania się niepodległym”

Na podstawie tego, popieramy prawo zarówno Rosyjskiego, jak i każdego innego narodu do zachowania swojej tożsamości etnicznej, samostanowienia o swoim obecnym i przyszłym rozwoju na swojej ziemi, a także walkę przeciw wszelkim przejawom narodowego i społecznego ucisku.

2. Walka z wszelkimi formami imperializmu i szowinizmu. Wierzymy, że Przyroda stworzyła każdy etnos, każdą rasę, nadając im charakterystyczne, specyficzne tylko dla nich cechy, fizyczne i psychiczne właściwości. Każda rasa jest unikalna, samowystarczalna i nieporównywalna. Uznajemy stworzone przez Przyrodę i potwierdzone nauką psycho-biologiczne różnice między rasami, lecz różnice to nie to samo co tworzenie hierarchii rasowej, która jest cechą czysto rasistowskiej ideologii. Dlatego występujemy przeciw wszelkim teoriom i doktrynom, zmierzającym do dzielenia narodów i ras na „wyższe” i „niższe”.

Uważamy, że we współczesnym świecie, największe niebezpieczeństwo dla wolności wszystkich narodów stanowi imperializm, prowadzący politykę przymusowej globalizacji i unifikacji, niszczący tożsamość etniczną i rasową.

3. Jesteśmy nacjonalistami. Przy tym jedynym uznawanym przez nas jest socjalistyczny, wyzwoleńczy i ludowy nacjonalizm.

Opowiadamy się za socjalistycznym nacjonalizmem, który zmierza do wyzwolenia pracowników od wszelkich form socjalnego ucisku. Walka klas jest obiektywnym czynnikiem, który nie był wymyślony przez podstępnego wnuka rabina Marksa, lecz istniał na przestrzeni historii świata.

Dlatego walka klas zniknie dopiero wtedy gdy zamiast burżuazyjnego narodu, jako formy jedności panów i niewolników, będzie stworzony naród socjalistyczny, jako bezklasowe społeczeństwo, bez wyzysku człowieka przez człowieka i w którym będzie wyrażało się prawdziwe i rzeczywiste zjednoczenie narodu.

Opowiadamy się za wyzwoleńczym nacjonalizmem, który będąc nastawiony przeciw imperializmowi, prowadzi walkę o uwolnienie i niepodległość wszystkich narodów, przeciw wyzyskowi jednych narodów przez drugie, ponieważ wolność każdego narodu jest warunkiem wolności innych, gdyż dokąd istnieje imperializm, ani jeden naród nie może czuć się rzeczywiście bezpiecznym. Dla osiągnięcia tych wspólnych celów, narody powinny być solidarne w walce o wyzwolenie swoich ojczystych ziem.

Opowiadamy się za ludowym nacjonalizmem, zgodnie z którym narodem nie jest państwo lecz sam w sobie suwerenny i samostanowiący lud, zorganizowany na zasadach demokracji bezpośredniej i republiki narodowego samorządu.

Stworzenie własnego państwa, teoretycznie mogące uchronić naród od ucisku narodowego, nie może doprowadzić do pozbycia się społecznej nierówności i tyranii, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie historyczne, mechaniczna zmiana obcych we władzach na rzekomo „swoich” z pochodzenia władców, nieuchronnie prowadzi do stworzenia nowej zamaskowanej klasy wyzyskiwaczy.

4. Na podstawie zasady zachowania tożsamości narodowej i rasowej, uważamy że naród rosyjski jak i każdy inny, ma prawo do niezbędnej samoobrony od ataków na jego tożsamość i jedność etniczną ze strony różnych wrogich sił: rządu, kapitalistów, imperialistów, zwolenników multikulturalizmu, „tolerancji” i mieszanych małżeństw i tym podobnych elementów które niszczą zarówno kulturowe jak i biologiczne podstawy istnienia naszego narodu. W chwili obecnej Rosja zajmuje drugie, a możliwe że już pierwsze miejsce na Świecie w ilości przyjeżdżających migrantów. Dzięki polityce putinowskiego reżimu w wielu regionach Rosji migracja przyjmuje charakter agresywnej kolonizacji (Syberia i Daleki Wschód, Krasnodarski i Stawropolski kraj i inne). Jak ogłosiliśmy w naszym Manifeście: „Różne narody mogą pokojowo istnieć na jednym terytorium, jeśli posiadają znany poziom komplementarności. W innym wypadku, w celu uniknięcia konfliktów, przedstawiciele każdego narodu powinni mieć możliwość otrzymać oddzielną ziemię i ustanowić tam zasady zachowania odpowiadające swojej kulturze. W związku z tą zasadą, uważamy, że naród ma prawo przyjmować poprzez instytucje demokracji bezpośredniej ustawy o ustanowieniu wszelkich ograniczeń co do zamieszkiwania na jego terytorium przedstawicieli etnosów, których tradycje, obyczaje, system wartości i zachowanie są przeciwstawne z jego mentalnością, kulturą i interesami.

5. Na podstawie zasady zachowania tożsamości, opowiadamy się przeciw wprowadzaniu w życie wszelkich zarówno liberalnych jak i lewackich koncepcji „wszechludzkości” „neoeurazjatyzmu” i innych, propagujących mieszanie się ras i zmianę narodów w bezsilną biomasę pozbawioną swoich korzeni i tradycji.

Rasowe zmieszanie się ludzkości w jedną całość, co realizowane jest między innymi poprzez zawiązywanie i propagandę między-rasowych małżeństw – to zniszczenie tych ograniczeń, które były stworzone przez przyrodę. Nie po to były stworzone różne narody, by przemieszały się i zniknęły w genetycznym chaosie.

Tłumaczenie: NazRev
Źródło: volniza.info/?p=10712

Jedna z demonstracji Wolnicy:

Zobacz również:
Rosyjski ruch Wolnica zmienia taktykę działania