polacy-rozczarowani-sytuacja-w-krajuWedług najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS, negatywne oceny wyraźnie dominują wśród ankietowanych wypowiadających się o sytuacji w kraju. Zaledwie 16% respondentów twierdzi, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, natomiast aż 68% spośród nich jest przeciwnego zdania.

Ankietowani swoje negatywne opinie argumentują głównie fatalną sytuacją na rynku pracy (47% głosów spośród objętych badaniem). Przez pojęcie to należy rozumieć wysokie bezrobocie – jego wzrost, wysoki poziom bądź problemy ze znalezieniem pracy (41%), jak również problemy ze znalezieniem pracy wśród ludzi młodych (5%).

Polacy poddani badaniu wskazali także na złe warunki materialne gospodarstw domowych (28%). Ankietowani wspominali o niskim poziomie wynagrodzeń, rent, emerytur (15%) oraz o stale rosnących kosztach utrzymania, wzroście cen usług i towarów (14%). Respondenci zaakcentowali, że podwyżki wynagrodzeń rzadko stanowią waloryzację inflacji i w związku z tym stać ich na coraz mniej. Badani stwierdzili także, iż nasz kraj pogrąża się w kryzysie (5%).

W zestawieniu tym groteskowo brzmiały głosy pozytywnie wypowiadające się o współczesnej sytuacji w Polsce. Wspomniana grupa ankietowanych stwierdziła bowiem, iż… żyje się lepiej niż kiedyś, lepiej niż w PRL.

na podstawie: CBOS

Zobacz również:
Radykalizują się nastroje społeczne Polaków